Handelsbetingelser 

 1. EJENDOMSFORHOLD: Sælgerfirmaet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.
 1. LEVERING – FORSINKELSE: Såfremt levering af det købte forsinkes på grund af krig, jordskælv, strejke, lockout eller anden uden for sælgerfirmaets råden værende hindring, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering, forlænges leveringsfristen med 30 dage, og køberen kan ikke gøre krav på nogen erstatning, men er forpligtet til at modtage det købte, medmindre køberen har betinget sig levering nøjagtig til bestemt tid (dette skal i så tilfælde fremgå af slutseddel). Køber kan, når levering ikke kan ske til aftalt tid, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.
 1. FORSIKRING: Ved afhentning af din bil vil denne være forsikret i dit ønskede forsikringsselskab. Skulle du ikke kunne godkendes af dit eget selskab, vælger sælgerfirma et forsikringsselskab. Du har efter indregistrering 14 dages fortrydelsesret på din eller sælgerfirmaets valgte forsikring. Det er dit ansvar at kontakte forsikringsselskabet for at aftale vilkår, tilvalgsdækninger, mv. Ved køb med ejendomsforbehold er køber forpligtet til at tegne kaskoforsikring og give forsikringsselskabet oplysning om det købtes anvendelse. Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien.
 1. AFGIFTSÆNDRINGER: A. Såfremt der efter aftalens indgåelse sker ændringer vedrørende afgifter eller lignende ydelser, der skal betales i anledning af bilens salg og/eller registrering, skal den i slutsedlen anførte kontantpris, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned. B. Er der i slutsedlen alene anført en samlet byttepris for forhandlerens salg af en bil og køb af en anden, er parterne frigjort fra nærværende slutseddel i tilfælde af afgiftsændringer. Eventuelt bestilt ekstraudstyr afregnes dog efter dagspris.
 1. EJERAFGIFT/VÆGTAFGIFT: Ejerafgift/vægtafgift er ikke indregnet i prisen. Forfalden ejerafgift/vægtafgift på byttebilen betales af køberen indtil leveringen. Ejerafgift/vægtafgift er et mellemværende mellem kunden og SKAT og er sælgerfirma uvedkommende.
 1. BYTTEBIL – FORRINGELSER – SKADER: Byttebil leveres i samme stand som ved aftalens indgåelse. Kunden bærer risikoen for eventuel forringelse, med undtagelse af slitage som følge af normal brug i tiden indtil bilen overgives til sælgerfirmaet. Eventuelle erstatningssummer tilfalder sælgerfirmaet. Kunden bemyndiger sælgerfirmaet til hos kundens forsikringsselskab at indhente oplysninger om eventuelle tidligere skader på byttebilen.
 1. BYTTEBIL – SKJULTE FEJL OG MANGLER: Køber er forpligtet til at gøre sælgerfirma skriftligt opmærksom på kendte fejl og mangler (skjulte som synlige) inden aftalens indgåelse. Har kunden bevidst skjult eller undladt at fortælle sælgerfirma om en fejl eller mangel på bilen, er kunden erstatningspligtig overfor sælgerfirma, i det omfang det kræves for bilen er i beskrevet stand, alternativt at tilbagekøbe bilen.
 1. KILOMETERTÆLLER: Kilometertal er angivet ifølge kilometertællers udvisende ved handlens indgåelse. Det oplyste kilometertal er ikke udtryk for en kilometergaranti, medmindre der er sat kryds i feltet ”Km garanti ja”, hvor der garanteres for, at bilen ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.
 1. AFGIFTER– SPECIFIKATION: Køber er bekendt med de med det købte køretøj forbundne afgifter i form af privatanvendelsesafgift, vægtafgift, afgift eller brændstofforbrug, beskatning m.v. Køber er desuden opmærksom på at alle afgifter til staten er uden for sælgervirksomhedens ansvar og at sælgervirksomhed ikke kan gøres erstatningspligtig for ændringer i afgifter eller skattemyndighedernes og/eller statens vilkår. Oplyste afgifter er et øjebliksbillede ved handelstidspunktet og kan være udsat for ændringer fra lovgivernes side.
 1. KØBEKONTRAKT: Ved køb med ejendomsforbehold er køber ved leveringen forpligtet til at underskrive købekontrakt/finansiering. Sælgerfirmaet udleverer oplysninger om standardvilkår i købekontrakt.
 1. KØBERS PLIGT TIL AT AFTAGE DET KØBTE: En slutseddel er en bindende aftale når den er underskrevet. Står der to købere på slutsedlen, og kun en har skrevet under, hæfter den ene stadig for købet af køretøjet. Såfremt køber ønsker at opsige aftalen, skal udgifter i forbindelse med handlen dækkes af køber, herunder blandt andet (men ikke begrænset til) eftermonteret udstyr, leveringsomkostninger, fremsendelse af diverse dokumenter og eventuelle gebyrer fra SKAT eller samarbejdspartnere, værditab på solgte køretøj samt et beløb for den tid køretøjet har været væk fra markedet, hvor den kunne være solgt til anden køber. Prisen for opsigelse vil mindst være 10% af slutsedlens salgspris. Sælger forbeholder sig retten til ikke at opsige underskrevet slutseddel. Køber er forpligtet til at afhente og betale for det købte inden for 6 dage efter det er meldt klar fra sælger. Er det købte ikke betalt for inden for 6 dage vil der på falde rente og gebyrer for manglende betaling jævnfør de gældende regler og i sidste ende vil sagen sendes til inkasso og RKI.
 1. FORCE MAJURE: Sælgerfirmaet kan vælge at opsige aftalen såfremt der er tale om force majeure. 
 1. GARANTI: Såfremt din bil købes med garanti, skal dette fremgå af slutseddel, ligesom der vil blive udleveret vilkår fra garantien særskilt. Såfremt garanti ikke fremgår af slutseddel, gælder normal reklamationsret jævnfør købeloven medmindre bilen er solgt engros til CVR nummer.

  Enhver modifikation af køretøjet samt følgeskader heraf vil ikke være dækket af garanti eller reklamationsret. Er der tvivl om hvorvidt defekten skyldes en modifikation vil den heller ikke være dækket.

 1. FORBRUGSTAL: Forbrugstal (kilometer pr. liter, rækkevidde, wh/km mv.) er udregnet i henhold til en brændstofnorm, eksempelvis NEDC eller WLTP, i et samarbejde mellem lovgiverne og fabrikanten. Sælgerfirmaet kan på ingen måde holdes til ansvar for rigtigheden eller opnåelsen af disse tal. Forbrug og rækkevidde afhænger af kørestil, vejr- og vejforhold, samt brug af bilens udstyr.
 1. BESKATNINGSGRUNDLAG: Skal køretøjet beskattes er køber opmærksom på, at beskatningsgrundlaget er et øjebliksbillede og kan ændre sig jævnfør lovgivernes instrukser, eksempelvis men ikke begrænset til en genberegning af registreringsafgift. Beskatningsgrundlagets størrelse er udelukkende et forhold mellem bruger af køretøjet og skattemyndighederne, og forhandleren er ikke ansvarlig på nogen måde herfor.
 1. INDREGISTRERING: Kunden giver ved underskrift på slutsedlen samtidig forhandleren fuldmagt til at indregistrere køretøjet på kundens vegne og kunden er indforstået med at den kvittering som myndigheden udskriver/fremsender, både gælder som kundens kvitteringen og som midlertidig registreringsattest (den nye registreringsattest fremsendes med posten). Ved enhver konflikt mellem køber og virksomheden, eller manglende betaling, er køber forpligtet til at aflevere registreringsattest til virksomheden, og er desuden forpligtet i forhold til de øvrige punkter i disse betingelser. Ved kundens salg af køretøj til virksomheden giver kunden ligeledes virksomheden fuldmagt til at afmelde køretøjet.
 1. FORTRYDELSESRET VED FJERNSALG: Der gælder almindelige regler for fortrydelsesret på 14 dage fra modtagelse af varen ved fjernsalg. Beløb der kan fradrages i købesummen: Kunden har ret til at teste produktet op til 100 km – kørsel herefter fradrages for i købesummen med 3 kr. pr. kilometer, al slid og skader bliver fradraget til dagspris, og et rimeligt værditab kan fradrages. Køber er pligtig til at tilbagelevere det købte i samme stand som det blev leveret – det vil sige professionelt klargjort. Omkostninger hertil er for købers regning, ligesom det er købers ansvar at det købte, er tilbageleveret til sælgers adresse. Køber er pligtig til at tilsende registreringsattest hurtigst muligt efter annullering og er ansvarlig for at denne når frem til virksomheden indenfor 10 dage efter annullering. Overskrides denne frist betaler køber gebyr på 250 kr. pr. dag, attesten ikke er leveret til virksomheden. Ved et unikt bestillingskøb er der ikke fortrydelsesret uagtet handlen er lavet som fjernsalg. Ønskes købet fortrudt skal dette meldes skriftligt til info@gtmotors.dk inden 14 dage fra modtagelse af varen.
 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER: Kunden giver ved underskrift på slutsedlen forhandleren ret til at behandle de registrerede personoplysninger med henblik på at opfylde aftalen. Personoplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Se mere om vores persondatapolitik på www.gtmotors.dk/persondatapolitik.
 1. KLONING: Skulle det efter handlen vise sig, at kundens byttebil eller salgsbil (ved købsaftale i ren handel) er klonet, stjålet eller eftersøgt, er kunden erstatningspligtig for det fulde beløb jf. aftalen straks efter dette er påvist. Kundens eventuelle krav mod tidligere ejer er for virksomheden uvedkommende. Dette uanset om køretøjet kan tilbageleveres til kunden eller skal overdrages til ordensmagten.
 2. KLAGER: Ankenævn for biler (bilklage.dk) håndterer klager såfremt du er uenig i vores afgørelse.
Dokumentoplysning

Handelsbetingelser opdateret 29.06.2023